No.4 SBD: 171
Kết quả bình chọn: 9.9%
SBD: 279
Kết quả bình chọn: 21.45%
SBD: 168
Kết quả bình chọn: 23.41%
SBD: 175
Kết quả bình chọn: 13.91%
No.5 SBD: 145
Kết quả bình chọn: 9.71%
No.6 SBD: 045
Kết quả bình chọn: 5.16%
No.7 SBD: 250
Kết quả bình chọn: 4.47%
No.8 SBD: 179
Kết quả bình chọn: 3.04%
No.9 SBD: 107
Kết quả bình chọn: 1.24%
No.10 SBD: 140
Kết quả bình chọn: 1.12%
No.11 SBD: 180
Kết quả bình chọn: 0.99%
No.12 SBD: 123
Kết quả bình chọn: 0.72%
No.13 SBD: 121
Kết quả bình chọn: 0.7%
No.14 SBD: 190
Kết quả bình chọn: 0.69%
No.15 SBD: 335
Kết quả bình chọn: 0.63%
No.16 SBD: 139
Kết quả bình chọn: 0.58%
No.17 SBD: 399
Kết quả bình chọn: 0.5%
No.18 SBD: 133
Kết quả bình chọn: 0.39%
No.19 SBD: 188
Kết quả bình chọn: 0.34%
No.20 SBD: 900
Kết quả bình chọn: 0.29%
No.21 SBD: 111
Kết quả bình chọn: 0.29%
No.22 SBD: 222
Kết quả bình chọn: 0.26%
No.23 SBD: 368
Kết quả bình chọn: 0.12%
No.24 SBD: 099
Kết quả bình chọn: 0.03%
No.25 SBD: 215
Kết quả bình chọn: 0.02%
No.26 SBD: 119
Kết quả bình chọn: 0.01%
No.27 SBD: 079
Kết quả bình chọn: 0.01%