No.4 SBD: 171
Điểm bình chọn: 2,178
SBD: 279
Điểm bình chọn: 2,954
SBD: 168
Điểm bình chọn: 3,265
SBD: 145
Điểm bình chọn: 2,812
No.5 SBD: 175
Điểm bình chọn: 1,641
No.6 SBD: 250
Điểm bình chọn: 1,293
No.7 SBD: 045
Điểm bình chọn: 1,270
No.8 SBD: 179
Điểm bình chọn: 890
No.9 SBD: 107
Điểm bình chọn: 364
No.10 SBD: 140
Điểm bình chọn: 319
No.11 SBD: 180
Điểm bình chọn: 257
No.12 SBD: 190
Điểm bình chọn: 200
No.13 SBD: 121
Điểm bình chọn: 181
No.14 SBD: 123
Điểm bình chọn: 164
No.15 SBD: 335
Điểm bình chọn: 161
No.16 SBD: 399
Điểm bình chọn: 142
No.17 SBD: 133
Điểm bình chọn: 114
No.18 SBD: 188
Điểm bình chọn: 98
No.19 SBD: 139
Điểm bình chọn: 94
No.20 SBD: 111
Điểm bình chọn: 84
No.21 SBD: 222
Điểm bình chọn: 76
No.22 SBD: 368
Điểm bình chọn: 34
No.23 SBD: 215
Điểm bình chọn: 6
No.24 SBD: 119
Điểm bình chọn: 2
No.25 SBD: 079
Điểm bình chọn: 2